De wet benadrukt de rechten van patiënten om een veilige en goede behandelingskwaliteit over de EU-grenzen, en een vergoeding daarvoor. Patiënten die reizen naar een ander EU-land voor medische zorg zullen dezelfde behandeling genieten als de burgers van het land waar ze worden behandeld. Als ze recht hebben op deze gezondheidszorg thuis, dan zal deze worden vergoed door hun land van herkomst. De vergoeding zal maximaal de kosten van deze behandeling in eigen land zijn. In sommige gevallen moeten toestemming gevraagd worden voor de behandeling voordat u op reis vertrekt, in het bijzonder wanneer de behandeling een overnachting vereist in een ziekenhuis of het een zeer gespecialiseerde en dure gezondheidszorg betreft.

Met deze nieuwe wet zal de EU-patiënt profijt hebben van een aantal andere manieren. Het zal makkelijker worden voor patiënten om toegang te krijgen tot informatie over de gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat, en er zijn dus meer behandelingsopties. Het zal ook makkelijker worden voor de nationale gezondheidsautoriteiten om nauwer samen te werken en informatie uit te wisselen over kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Het zal de ontwikkeling van de “European Reference Networks” samenbrengen op vrijwillige basis, en gespecialiseerde expertisecentra die reeds erkend zijn in Europa ondersteunen. Zij zal ook de samenwerking tussen de EU-landen promoten om te helpen bij de aanzienlijke potentiële voordelen van Health Technology Assessments en eHealth.

Hoe zit het met de bestaande wetgeving op dit gebied (verordeningen inzake sociale zekerheid)??
Burgers die zorg nodig hebben (inclusief spoedeisende zorg) wanneer ze tijdelijk in het buitenland verblijven, zullen blijven profiteren van de bestaande verordeningen en de Europese ziekteverzekeringskaart, en worden voorzien van de zorg die ze nodig hebben.

Voor geplande zorg, onder de verordening, kan een patiënt een aanvraag indienen voor een voorafgaande vergunning. Deze toestemming kan niet worden geweigerd indien hij/zij niet kan worden behandeld in het land van herkomst binnen een termijn die medisch verantwoord wordt geacht.

Het is belangrijk op te merken dat de verordeningen niet alle zorgverleners betreffen. Zo zijn bijvoorbeeld sommige particuliere aanbieders zijn uitgesloten. Bovendien zijn patiënten onder deze verordeningen meestal verplicht om een aanvraag voor een vergunning voor alle behandelingen te doen, terwijl onder de richtlijn een vergunning eerder een uitzondering dan een regel is.

Wat is het extra voordeel van deze wetgeving?
Deze richtlijn heeft geen invloed op de vergoedingen die aan de burgers worden aangeboden via de bestaande verordeningen inzake sociale zekerheid, die hun basis in het EU-Verdrag over het vrije verkeer van mensen hebben. Echter, het verduidelijkt de rechten van die patiënten die hun basis hebben in het vrije verkeer van diensten, en die zijn doorgevoerd in verschillende regelingen door het Europese Hof van Justitie heeft. In het geval van intramurale zorg, is een van de belangrijkste resultaten van deze nieuwe richtlijn dat patiënten in staat zijn om hun zorgverlener te kiezen.

Andere voordelen van de nieuwe wetgeving zijn:

  • Meer keuze: de richtlijn heeft betrekking op alle zorgaanbieders in de EU.
  • Minder rompslomp voor patiënten: volgens de richtlijn, moet vooraf toestemming aanvragen eerder uitzondering dan regel zijn.
  • Informatie voor patiënten: patiënten zullen alle informatie die ze nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken krijgen, bijvoorbeeld over de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg, door middel van nationale contactpunten, die zullen worden opgericht in alle lidstaten. Bovendien voert de richtlijn nieuwe maatregelen in om alle patiënten te helpen optimaal gebruik te maken van hun rechten op grond van beide richtlijnen
  • Procedurele waarborgen: alle patiënten hebben recht op goed gemotiveerde besluiten, en kunnen in beroep gaan als ze het gevoel hebben dat hun rechten niet zijn gerespecteerd. Alle patiënten hebben het recht om te klagen en verhaal te halen (en alle behandelingen moeten worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie). Ook hebben patiënten het recht om een kopie van hun medisch dossier te verkrijgen.
Wanneer zou ik voorafgaande toestemming van mijn nationale autoriteit moeten aanvragen?
De nationale autoriteiten kunnen een systeem introduceren van “voorafgaande toestemming” om naar een andere lidstaat te gaan voor de behandeling in 3 gevallen:

  1. Voor gezondheidszorg die overnachting in het ziekenhuis van ten minste een nacht impliceert
  2. Voor zeer gespecialiseerde en dure gezondheidszorg
  3. In ernstige en specifieke zaken met betrekking tot de kwaliteit of de veiligheid van de zorg door de betreffende zorgverlener in kwestie

In deze drie gevallen is het nodig dat de patiënten van tevoren om toestemming vragen aan hun nationale gezondheids-autoriteit die verantwoordelijk is voor de vergoeding. De lidstaten zijn verplicht publiekelijk uiteen te zetten welke behandelingen zijn onderworpen aan een dergelijke vergunning – u kunt de lijst vinden via uw Nationaal Contactpunt.

Kan deze vergunning worden geweigerd?

Nationale gezondheidsautoriteiten kunnen toestemming weigeren als de behandeling in kwestie, of de zorgverlener in kwestie, een risico voor de patiënt kan opleveren. Als de zorg thuis kan worden verricht binnen een medisch verantwoorde termijn, dan kan vergunning ook worden geweigerd. De lidstaten zullen moeten uitleggen waarom een dergelijk besluit noodzakelijk is, en moeten hun beoordeling van wat “medisch verantwoord” wordt geacht op uw individueel geval baseren.

Wat als de vergunning word geweigerd?
Patiënten hebben het recht om een herziening van een administratieve beslissing over grensoverschrijdende gezondheidszorg voor hun individuele zaak te vragen.
Hoeveel krijg ik vergoed na ontvangst van een behandeling in het buitenland?
Patiënten zullen worden vergoed met (maximaal) hetzelfde bedrag als zij in hun eigen land zouden krijgen voor hetzelfde type van de gezondheidszorg. De lidstaten waar de zorg gratis is de plaats punt van levering zullen de patiënten moeten informeren over hun vergoedingstarieven. Als de behandeling in het buitenland goedkoper is dan in het thuisland, zal de terugbetaling overeen komen met de werkelijke prijs van de behandeling.
Kan ik gezondheidszorg zoeken in het buitenland als de behandeling niet beschikbaar is in mijn land?
Ja, maar u hebt alleen recht op vergoeding als het binnen het ‘mandje van de uitkeringen’ valt, op grond van de wetgeving of regels in uw eigen land.
Uw Nationaal Contactpunt zal in staat zijn om u te adviseren hoe te controleren of een bepaalde behandeling binnen uw “mandje van de uitkeringen” valt.
Moet ik vooraf betalen voor grensoverschrijdende behandeling?
Ja, over het algemeen betaalt de patiënt vooraf en zal vervolgens zo snel mogelijk vergoed worden door hun nationale autoriteit. De wet geeft lidstaten ook de mogelijkheid van het schriftelijk bevestigen van het bedrag van de vergoeding vooraf.

De lidstaten hebben ook de mogelijkheid om direct te betalen voor de gezondheidszorg, in plaats van de patiënten te vergoeden.

Kan ik mijn medische gegevens aan de lidstaat overdragen waar ik zal worden behandeld?
U hebt het recht om een kopie van uw medische gegevens in uw eigen land aan te vragen voorafgaand aan de ontvangst van een behandeling in een andere lidstaat, en vervolgens ook van de zorgverlener in het land waar u de behandeling ondergaat voordat u weer terugkeert naar uw eigen land.
Waar vind ik meer informatie over mijn rechten op grensoverschrijdende gezondheidszorg
U kunt het bij uw nationaal contactpunt checken, of op de Europese website, via een link die zal worden geactiveerd op 25 oktober, de dag van de inwerkingtreding van de richtlijn.

Neem contact op met uw Nationaal Contactpunt, of op de Europese website:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/index_en.htm

Voor verdere informatie:

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy/index_en.htm

 

Deze informatie wordt verstrekt door www.ec.europa.eu

Contactpunt informatie

Informatie Contact Spanje:

Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Diensten en Vermogen

Website: http://www.msssi.gob.es/

E-mail: oiac@msssi.es